Reklamace

Reklamovat jde pouze zboží zakoupené na webu https://www.zigybot.cz

Poštou nebo přepravní společností

  • Zboží připravte a bezpečně zabalte
  • Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou, kontaktem, případně i s číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz
  • Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete na adresu:

MaDe, spol. s r.o.

Pratecká 868/10b

620 00

Brno-Tuřany

 

Popis reklamačního procesu MaDe spol. s r.o.

  • Zadání reklamace a přidělení reklamačního čísla
  • Přijetí zboží, kontrola technikem, oprava v servisu nebo výměna zboží
  • V průběhu reklamace jste informováni a vždy přesně víte, v jakém stavu je
  • Reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle do 30 dnů

 

Co potřebuji k reklamaci?

Číslo dokladu o koupi nebo objednávky. Pokud zboží pošlete poštou, nezapomeňte přiložit průvodní dopis, ve kterém podrobně popište závadu a uveďte kontakt na vás.

 

Je potřeba poslat i příslušenství?

Ano

Potřebuji originální obal k výrobku?

K reklamaci originální obal není třeba, ale je vhodné v něm zboží přenášet.

Co když přijde zboží poškozené?

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, pozdější reklamace nebudou akceptovány.

 

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

1. Možnost odstoupení  od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost MaDe, spol. s r.o., se sídlem Pratecká 868/10b, 620 00 Brno, IČO : 18824978, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

MaDe, spol. s r.o.

Pratecká 868/10b, 620 00 Brno

IČO : 18824978          

email: eshop@madehracky.cz

tel. +420 545 218 105.

 

 

Oznamuji(*), že tímto odstupuji (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Adresa spotřebitele

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.