OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti MaDe, spol. s r.o., se sídlem Pratecká 868/10b, 620 00 Brno

IČO :  18824978                                                                                                                                          

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

na internetové adrese https://www.zigybot.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MaDe, spol. s r.o.,  se sídlem Pratecká 868/10b, 620 00 Brno, IČO :18824978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1186, (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.zigybot.cz (dále jen jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen jako „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tato  odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-  nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.      Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů  v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.6.      Prodávající obdrženou objednávku bez zbytečného odkladu potvrdí  kupujícímu elektronickou poštou, a to na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen jako „elektronická adresa kupujícího“).

2.7.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.

2.8.      Kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické adresy kupujícího.

2.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků  na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-  na dobírku;

-  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u  ČSOB, a.s. , č.ú. 276921257/0300,  (dále jen jako „účet prodávajícího“);

-  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GO PAY;

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,  rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ust. čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu   s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající po uhrazení kupní ceny kupujícímu fakturu - daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě  na elektronickou adresu kupujícího.

4.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      Kupující má právo  v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.2.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ust. čl. 10 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.      Poučení o odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je umístěn pod obchodními podmínkami.

5.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít  při jeho dodání.

5.2.      Pokud je z  důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3.      Při převzetí zboží od dopravce  je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-   má zboží  vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné Česká obchodní inspekce.

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.      Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího,  informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

10.   DORUČOVÁNÍ

10.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11.   ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

11.1.  Prodávající je povinen dle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Změny kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.2.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.3.  Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování : Pratecká 868/10b, 620 00 Brno, email : eshop@madehracky.cz.

 

V Brně dne 10.10.2017                                                                                                                   

  

Vladimír Denk, jednatel

       MaDe, spol. s r.o.                                                                                                            

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy
 

1. Možnost odstoupení  od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost MaDe, spol. s r.o., se sídlem Pratecká 868/10b, 620 00 Brno, IČO : 18824978, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

MaDe, spol. s r.o.

Pratecká 868/10b, 620 00 Brno

IČO : 18824978          

email: eshop@madehracky.cz

 

 

 

Oznamuji(*), že tímto odstupuji (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Adresa spotřebitele

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.